Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ДНЗ №1

Затверджено,
наказ №102 від 11.10.2013
завідувач ДНЗ №1
_____ В.С. Панасенко

ПОЛОЖЕННЯпро батьківський комітет (раду) дошкільного навчального закладу №1

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення про батьківський комітет (раду) дошкільного навчального закладу (далі – комітет) визначає його функцію у державно – громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі – заклад).
  2. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.
  3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно – правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.
  4. Рішення про заснування комітету закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків закладу.
  5. Легалізація (офіційне визначення) комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.
  6. Припинення діяльності комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.
  2. Основним завданням діяльності комітету є сприяння створенню умов для:
   збереження та зміцнення здоров’я дітей;формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;виховання у дітей елементів природо доцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно – ціннісного ставлення до довкілля;утвердження емоційно – ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;організації роботи з поширення психолого – педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;вирішення питань розвитку матеріально – технічної бази навчального закладу та його благоустрою;сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу.
  3. Основними принципами діяльності комітету є:
   законність;гласність;колегіальність;толерантність;виборність;організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу (груп)
 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ (РАДИ)
  1. Комітети груп формуються з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діють від їх імені.
  2. Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).
  3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.
  4. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.
  5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
  6. Комітет закладу, що формує освітній округ або знаходиться у складі навчально виховного об’єднання, може створювати комітет округу.
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТУ.
  1. Збори батьків дітей, які формують групу, проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.
  2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.
  3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.
  4. Рішення зборів батьків комітет доводить до відома батьків, керівництва закладу і, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10 – денний строк (шляхом надання протоколу).
  5. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
   Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.
  6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються органами управління освітою Миколаївської міської ради; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом закладу.
  7. Комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік – в день виборів нового складу комітету. На вимогу більшості батьків може проводитися позачерговий звіт комітету.
  8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.
  9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТУ.
  1. Комітет має право:
   брати участь в обстеженні житлово – побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально – економічних умовах;встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого врядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально – технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно – гігієнічних умов у закладі;сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо змін типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно – господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін, результати розгляду доведедені до відома батьків;звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;за необхідності заслуховувати звіти комітету і надавати допомогу щодо поліпшення його роботи;скликати позачергові збори батьків (конференції);створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;сприяти покращенню харчування вихованців закладу;сприяти дотриманню санітарно – гігієнічних та матеріально – технічних умов функціонування закладу;брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.
  2. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетом та затверджуються їх головами.
  3. Комітет зобов’язаний:
   виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;вести протоколи засідань зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу або відповідального органу управління освітою;у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно – масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).
  4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
  5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.
 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Комітет може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.