Благодійна організація «Північне Сяйво»

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»

logo_northern_lights

 

РЕКВІЗИТИ

Благодійна організація «Північне сяйво»
Україна, 54046 Миколаївська область, м. Миколаїв
вул. Архітектора Старова 6 – Г
р/рахунок №26000053225836
МФО 326610 ЄДРПОУ/ДРФО 40046674

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

northern_lights_doc

 

СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників
Благодійної організації «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»
(Протокол №1 від 07 вересня 2015 року)

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»
м. Миколаїв — 2016
 1. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Благодійна організація «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО» (далі за текстом — Організація), за своїм видом є благодійним товариством, що будує свою роботу на принципах добровільності, законності, незалежності, самоврядування, гласності, рівності прав та обов’язків її учасників. Організація створена на основі єдності інтересів і прагнень учасників Організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.
   Організація не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед своїх працівників. Засновниками Благодійної організації «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО» є наступні особи:

   Лєскова Катерина Олегівна, 07. 05. 1983 р. народження, паспорт громадянина України серії ЕР № 304296, виданий 07. 03. 2008 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, ІПН 3044214168, мешкає в м. Миколаєві по пров. Парусний, 208;Ніколаєва Ірина Петрівна, 27. 04. 1977 р. народження, паспорт громадянина України серії КМ № 480358, виданий 21. 09. 2007 Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН 2824112429. мешкає в м. Миколаєві по вул. Архітектора Старова. 12, кв. 40;Столяр Яна Володимирівна, 07. 07. 1982 р. народження, паспорт громадянина України серії ЕР № 117151, виданий 27. 09. 2008 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, ІПН 3013812400, мешкає в м. Миколаєві по вул. Архітектора Старова. 10. корп. 2, кв. 125.
  2. Організація діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, а також цього Статуту.
  3. Діяльність Організації поширюється на територію України.
  4. Організація є юридичною особою відповідно до законодавства України. Вона має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатки та штампи, має право забезпечувати юридичний захист усіх своїх прав та інтересів, бути позивачем і відповідачем в судах, а також виконує інші дії, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.
  5. Повне найменування Організації: Благодійна організація «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО». У своїй діяльності Організація також використовує скорочений варіант свого найменування: БО «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО».
  6. На працівників Організації поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.
  7. Організація має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  8. Місцезнаходження Організації: Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 6-«г», (п/і 54046). Організація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.
 2. РОЗДІЛ ІІ. ЦІЛІ, СФЕРИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Основною метою створення і діяльності Організації є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах дошкільної освіти, охорони дитячого здоров’я, а також підтримки фізичного, розумового і духовного розвитку дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Благодійна організація не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.
  2. Організація спільно чи індивідуально може здійснювати благодійну діяльність у таких видах:
   безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна;безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;публічний збір благодійних пожертв;проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
  3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
 3. РОЗДІЛ III. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Органами управління Організації є Загальні збори учасників, виконавчий орган — Правління і Наглядова рада.
   Вищим органом управління Організації є загальні збори учасників, які складаються з учасників Організації або уповноважених представників таких учасників.
  2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Організації.
  3. До виключної компетенції загальних зборів учасників Організації належить:
   внесення змін до статуту Організації;призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів органів управління Організації, Директора;прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.
  4. Загальні збори скликаються Правлінням по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Учасники Загальних зборів повідомляються про проведення Загальних зборів не раніше ніж за сім днів до їх проведення.
  5. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Правлінням за власною ініціативою, на письмову вимогу учасників Організації або Наглядової ради.
  6. Загальні збори є правомочними за присутності на них більшості учасників. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників.
   Рішення про внесення змін до статуту Організації та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.
   Всі рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів учасників (або їх представників).
  7. Постійно діючим органом управління Організації є її виконавчий орган Правління, яке обирається на термін, що визначається Загальними зборами.
  8. Членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
  9. Виконавчий орган діє від імені Організації у порядку та межах повноважень, встановлених законодавством та цим статутом.
  10. Правління вирішує всі питання діяльності Організації, окрім тих. які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Організації.
  11. Правління:
   підзвітне Загальним зборам Організації і організує виконання їх рішень;скликає Загальні збори Організації;втілює в життя заходи та форми діяльності, що відповідають завданням і цілям Організації.
  12. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Правління вважаються правомірними при наявності більшості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління.
  13. Правлінням керує Директор, який обирається Загальними зборами Організації на визначений ними термін, входить до складу Правління і має такі повноваження:
   без довіреності здійснювати дії від імені Організації, в тому числі підписувати фінансові документи:вчиняти юридичні дії від імені Організації,давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Організації в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників.
  14. Директор звітує перед Загальними зборами про діяльність Правління Організації.
  15. Наглядова рада є органом управління Організації, який в межах своєї компетенції, визначеної цим статутом, контролює і регулює діяльність Правління та здійснює інші функції, передбачені цим статутом. Наглядова рада обирається Загальними зборами на термін та у кількості, які встановлюються Загальними зборами.
  16. Членами Наглядової ради Організації не можуть бути члени Правління.
  17. Наглядова рада затверджує благодійні програми Організації і контролює відповідність діяльності та використання активів Організації її установчим документам.
  18. Наглядова рада має право зупинити повноваження будь-якого члена Правління до прийняття рішення загальними зборами.
  19. Наглядова рада:
   контролює фінансово-господарську діяльність Організації, перевіряє правильність використання коштів Організації;проводить планові ревізії і перевірки фінансово — господарської діяльності;не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Загальними зборами.
  20. Наглядова рада збирається на свої засідання по мірі необхідності.
  21. Конфлікт інтересів
   3.21.1. Член органу управління Організації не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

   договорів або інших правочинів між Організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;спорів між Організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Організацією.

   3.21.2. Члени органу управління Організації або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Організації.

 4. РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Прийом до складу Організації нових учасників здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Організації на підставі заяви учасника, що бажає вступити до складу Організації, поданої до Правління Організації.
  2. Вихід зі складу учасників Організації може здійснюватись за власним бажанням учасника, або шляхом примусового виключення учасника із складу Організації.
  3. Учасник Організації має право вийти з Організації, повідомивши Правління Організації про свій вихід не пізніше ніж за 2 тижня до виходу.
  4. Примусове виключення учасника Організації із складу Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації у випадках:
   систематичного не виконання своїх обов’язків учасника Організації;перешкоджання своїми діями досягненню цілей та напрямків діяльності Організації.
 5. РОЗДІЛ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Учасники Організації мають право:
   брати участь в управлінні справами Організації в порядку, визначеному в статуті;вийти в установленому порядку з Організації;одержувати інформацію про діяльність Організації;обирати та бути обраними до органів управління Організації;набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.
  2. Учасники Організації зобов’язані:
   додержуватись статуту Організації і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Організації;сприяти Організації в її діяльності;утримуватись від діяльності, яка може заподіяти шкоду Організації.
 6. РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Рішення про внесення змін до статуту Організації приймається Загальними зборами Організації більшістю не менш як у 3/4 голосів.
  2. Зміни до установчих документів Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації.
 7. РОЗДІЛ VII. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Майно та кошти Організації складаються з:
   коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;пасивних доходів;кошти, отримані від збору благодійних пожертв;внески засновників (учасників) Організації.
  2. Використання активів (доходів) та правочини Організації не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.
  3. Надходження або активи Організації не можуть використовуватися для отримання вигод або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги.
  4. Розмір адміністративних витрат Організації не може перевищувати 20 відсотків доходу Організації у поточному році.
  5. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Організації, якщо інше не встановлено законом або між Організацією та благодійником.
  6. Організація має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню її статутних цілей.
  7. Організація складає та подає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законом.
  8. Звітність Організації може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законодавством.
 8. РОЗДІЛ VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Організація припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках, передбачених законодавством.
  2. Державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» з у рахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
  3. Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
  4. Рішення про припинення Організації приймається:
   за рішенням Загальних зборів;за рішенням суду.
  5. Рішення про припинення діяльності Організації приймається Загальними зборами Організації більшістю не менш як у ¾ голосів.
  6. Припинення Організації здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.
  7. З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Організації.
  8. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Організації, її учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.
  9. Активи, що залишаються під час ліквідації Організації після задоволення вимог кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям.
  10. Припинення Організації вважається завершеним, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Миколаїв, Миколаївської області, Україна, двадцять четвертого вересня дві тисячі п’ятнадцятого року.

Я, Димов О.С., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лєскової Катерини Олегівни, Ніколаєвої Ірини Петрівни та Столяр Яни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лєскової Катерини Олегівни, Ніколаєвої Ірини Петрівни та Столяр Яни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 1342, 1343,1344
Стягнуто плату відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».